Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o jazykovej škole TOP ENGLISH, s.r.o.

TOP ENGLISH, s.r.o., Obežná 4 (kancelária funguje virtuálne), 821 02 Bratislava 2, IČO: 44623879, DIČ 2022764667, IČ DPH SK2022764667 (ďalej len " poskytovateľ") je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania spojeného s pobytom v našich prenajatých priestoroch na Základnej škole, Kalinčiakova 12, Bratislava.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a zákonným zástupcom (ďalej len „objednávateľom“) vzniká na základe vyplnenej a zaslanej prihlášky na denný detský tábor. Od zmluvy môže objednávateľ odstúpiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom termínu. Odhlásenie je potrebné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom, . Podmienky odstúpenia od kurzu v prípade, že bol už uhradený, sú upravené v bode 9 (storno poplatky).

3. Prevádzka

Poskytovateľ prevádzkuje denný tábor v v dňoch pondelok - piatok, čase od 07.30 – 17.00 hod., v dňoch počas sviatkov je tábor zatvorený.

4. Skupiny

V jednej skupine môže byť 5 – 10 detí vo veku od 7 do 10, od 11 do 14 rokov.

5. Program

Program denného tábora je uvedený na webovej stránke, v prípade potreby, napr. zmeny počasia, môže byť nahradený iným.

6. Oblečenie

Vzhľadom k dennému programu v tábore je potrebné, aby dieťa bolo oblečené športovo a tiež primerane k počasiu, prípadne primerane k zmenám počasia.

7. Poplatok denného tábora je zverejnený na webovej stránke, zahŕňa:

8. Realizácia platby

9. Vyzdvihnutie 

Vyzdvihnutie dieťaťa po 17.00 hod. bude spoplatnené a to za každú načatú hodinu 7 €.

10. Storno poplatky

11. Odstúpenie od zmluvy

12. Dieťa nesmie

Dieťa nesmie počas trvania denného tábora užívať návykové a psychotropné látky.

13. V čase pobytu

 V čase pobytu v tábore sú za dieťa zodpovední naši pedagógovia, po 17.00 hod. preberajú zodpovednosť rodičia.

14. V čase návštevy

V čase návštevy detského tábora je dieťa povinné dodržiavať vnútorný poriadok školy a pokyny pedagógov, v opačnom prípade je možné mu zrušiť pobyt.

15. Rodič je povinný

Rodič je povinný dieťa poučiť, že sa nesmie vzdialiť z areálu školy.

16. Neodporúčame

Neodporúčame  nosiť si do tábora cenné predmety, napr. mobily, Tablet, drahé hodinky a pod., nakoľko poskytovateľ za ich stratu nenesie žiadnu zodpovednosť.

17. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky.

18. Ochrana osobných údajov

  • Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
  • Objednávateľ vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa, ktoré poskytol, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely poskytovateľa.

19. Ak by sa potrebný počet detí nenaplnil nebude možné denný tábor otvoriť.

Obchodné podmienky sú platné od 01.05.2012